OPŠTI USLOVI PREVOZA U MEĐUMESNOM I MEĐUREPUBLIČKOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA

 

1. OSNOVNE ODREDBE

2. ZAŠTITNO VREME

3. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANjA ISPUNjAVANjA USLOVA U POGLEDU ZAŠTITNIH VREMENA

4. NAČIN I USLOVI PRIJEMA PUTNIKA U AUTOBUSIMA NA AUTOBUSKIM STANICAMA I AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA

5. INFORMISANjE PUTNIKA

6. POVLASTICE ZA PREVOZ PUTNIKA

7. PRELAZNE VOZNE KARTE

8. USKRAĆIVANjE PRAVA PREVOZA PUTNIKA I PRTLjAGA

9. VRSTA NAKNADE I DOPLATE ZA POSEBNE USLUGE

10. REŠAVANjE MEĐUSOBNIH SPOROVA

11. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Opšti uslovi prevoza u međumesnom i međurepubličkom drumskom prevozu putnika (u daljem tekstu: Opšti uslovi prevoza) utvrđuju se u cilju bezbednog, racionalnog i kvalitetnog prevoza putnika.

Član 2

Opštim uslovima prevoza uređuju se: zaštitna vremena, način i postupak utvrđivanja ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena, način i uslovi prijema putnika u autobus na autobuskim stanicama (u daljem tekstu: stanica) i autobuskim stajalištima (u daljem tekstu: stajališta), povlastice za prevoz određenih putnika, uslova za prijem i čuvanje prtljaga i stvari koji su primljeni za prevoz, pravila korišćenja vozila i uslovi uskraćivanja prevoza, vrste naknada i doplata za posebne usluge, mogućnost korišćenja prelaznih voznih karata, način upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza i sl.

2. ZAŠTITNO VREME

Član 3

Red vožnje može se registrovati i overiti u ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo) ako ispunjava uslove u pogledu zaštitnih vremena i druge uslove propisane ovim opštim uslovima prevoza.

Izuzetno od stava 1. ovog člana stari red vožnje se registruje i overava bez utvrđivanja ispunjavanja Opštih uslova prevoza.

Stari red vožnje je red vožnje koji je registrovan i overen u ministarstvu za ceo tekući rok važenja reda vožnje.

Bez provere ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena može se registrovati i overiti stari red vožnje u kome su izvršene sledeće promene:

– smanjenje broja polazaka,

– brisanje stanica i stajališta,

– promena naziva linije zbog brisanja stanica i stajališta,

– smanjenje broja dana održavanja,

– promena naziva prevoznika, ako prevoznik promeni svoj naziv,

– brisanje nekog od prevoznika kooperanata ako ih ima više,

– uvođenje novog prevoznika-kooperanta, kome na toj relaciji nije brisan red vožnje, odnosno polazak u prethodna dva registraciona perioda.

Brisanje prevoznika-kooperanta ili uvođenje novog prevoznika-kooperanta može se vršiti samo uz pismenu saglasnost svih prevoznika na koje je red vožnje registrovan.

Član 4

Novi red vožnje može se registrovati i overiti ako ispunjava uslove u pogledu zaštitnih vremena u odnosu na stari red vožnje.

Novi red vožnje je red vožnje koji nije registrovan i overen u ministarstvu za tekući rok važenja reda vožnje.

Novim redom vožnje smatra se i stari red vožnje u kome je izvršena bilo koja izmena osim izmena propisanih u članu 3. st. 4. i 5. ovih opštih uslova prevoza.

Član 5

Zaštitno vreme je najmanji vremenski interval između vremena polazaka predloga novog reda vožnje u odnosu na stari red vožnje.

Zaštitno vreme se računa pre i posle vremena polaska utvrđenog starim redom vožnje i to na svim stanicama i stajalištima na zajedničkoj relaciji.

Član 6

Zaštitno vreme u odnosu na dužinu zajedničke relacije predloga novog i starog reda vožnje u međumesnom prevozu iznosi:

Dužina zajedničke relacije (km)

Zaštitno vreme (minuta)

do (≤) 40

15

preko (>) 40 do (≤) 60

30

preko (>) 60 do (≤) 80

45

preko (>) 80 do (≤) 100

60

preko (>) 100

75

Zaštitno vreme iz stava 1. ovog člana primenjuje se ako je dužina zajedničke relacije najmanje 30% od dužine stare linije ako je dužina stare linije do 200 km, odnosno 20% od dužine stare linije ako je dužina stare linije preko 200 km.

Član 7

Zaštitno vreme u odnosu na dužinu zajedničke relacije predloga novog reda vožnje i starog reda vožnje u međurepubličkom prevozu iznosi:

Dužina zajedničke relacije (km)

Zaštitno vreme (minuta)

do (≤) 200

30

preko (>) 200

60

Član 8

Relacija u međumesnom prevozu je rastojanje (udaljenost) između dva mesta na liniji koja su u redu vožnje označena kao stanice ili stajališta.

Relacija u međurepubličkom prevozu je rastojanje (udaljenost) između dva mesta na liniji koja su u redu vožnje označena kao stanice.

Relacija može imati jedan ili više itinerera.

Itinerer označava smer (pravac) kretanja vozila na liniji, odnosno relaciji koji se definiše stanicama i stajalištima.

Pod zajedničkom relacijom u međumesnom prevozu podrazumeva se relacija između najmanje dve zajedničke stanice, odnosno između dva zajednička stajališta, odnosno između zajedničke stanice i zajedničkog stajališta u starom redu vožnje i predlogu novog reda vožnje.

Pod zajedničkom relacijom u međurepubličkom prevozu podrazumeva se relacija između dve zajedničke stanice u starom redu vožnje i predlogu novog reda vožnje, od kojih se po jedna nalazi na teritoriji Srbije, odnosno Crne Gore.

Ako u naselju postoje dve ili više stanica, kod određivanja zajedničke relacije u međumesnom i međurepubličkom prevozu, te stanice će se smatrati kao jedna zajednička stanica.

Zajednička relacija utvrđuje se bez obzira na itinerer.

Dužina zajedničke relacije utvrđuje se prema starom redu vožnje.

Član 9

Ako je predlogom novog reda vožnje predviđeno da se u nekom naselju koristi stanica, odnosno stajalište, koje se ne nalazi u starom redu vožnje, zajedničkom relacijom predloga novog reda vožnje i starog reda vožnje smatraće se relacija koja je određena bilo kojom stanicom, odnosno stajalištem u starom redu vožnje, a koje se nalazi u istom naselju.

U slučaju iz stava 1. ovog člana utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena vrši se upoređivanjem vremena polasaka sa stanice, odnosno stajališta u predlogu novog reda vožnje sa vremenom polasaka sa

bilo koje stanice, odnosno stajališta u starom redu vožnje, koja se nalaze u istom naselju.

Pod naseljem, u smislu ovih opštih uslova prevoza, podrazumeva se izgrađeni funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika, čija se granica utvrđuje prostornim, odnosno urbanističkim planom opštine, odnosno grada i označava se propisanim saobraćajnim znakom na javnom putu.

Član 10

Ako dva ili više predloga novih redova vožnje, u međumesnom prevozu, jednog ili više prevoznika koji su ušli u kooperaciju posle utvrđivanja ispunjavanja uslova u pogledu “zaštitnih vremena” u istom (zajedničkom) početnom ili krajnjem stajalištu, odnosno u istoj (zajedničkoj) početnoj ili krajnjoj stanici, imaju vremenski interval od najviše 30 minuta između dolaska u jednom predlogu novog reda vožnje i polaska u drugom predlogu reda vožnje, smatraće se jednim (jedinstvenim) predlogom novog reda vožnje.

Za predloge novih redova vožnje iz stava 1. ovog člana utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena vršiće se kao da je to jedan (jedinstveni) predlog novog reda vožnje.

3. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANjA ISPUNjAVANjA USLOVA U POGLEDU ZAŠTITNIH VREMENA

Član 11

Utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena za nove redove vožnje vrši se u Privrednoj komori Srbije.

Zahtevi za utvrđivanje ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana podnose se Privrednoj komori Srbije za međumesni prevoz do 1. februara tekuće godine, a za međurepublički prevoz do 25. avgusta tekuće godine.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana dostavlja se:

– predlog novog reda vožnje u određenom broju primeraka, overen i potpisan od strane odgovornog lica,

– ugovor o kooperaciji sa drugim prevoznikom ukoliko prevoz obavljaju dva ili više prevoznika, overen i potpisan od strane odgovornih lica,

– fotokopija važećeg rešenja ministarstva o ispunjavanju uslova za obavljanje linijskog prevoza putnika u drumskom saobraćaju,

– dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena.

Zahtevi dostavljeni posle roka iz stava 2. ovog člana neće se razmatrati.

Član 12

Broj primeraka predloga novih redova vožnje koji se dostavljaju Privrednoj komori Srbije i predlog iznosa naknade za sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena određuje Grupacija za prevoz putnika u drumskom saobraćaju i autobuske stanice (u daljem tekstu: Grupacija).

Član 13

Predlozi novih redova vožnje koji se dostavljaju radi utvrđivanja ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena moraju biti urađeni u skladu sa propisima iz oblasti prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima.

Predlog reda vožnje koji se dostavlja radi utvrđivanja ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena ne može imati stajalište kao početno, odnosno krajnje stajalište, ako u naselju u kome se nalazi to stajalište postoji izgrađena stanica.

Predlozi novih redova vožnje ne mogu se menjati nakon utvrđenog roka za podnošenje zahteva.

Član 14

Ako se podnosi veći broj predloga novih redova vožnje, oni moraju biti razvrstani u komplete i uvezani (spojeni).

Sve strane u kompletu predloga novih redova vožnje moraju biti numerisane.

Svaki komplet predloga novih redova vožnje mora imati sadržaj u kome su navedeni svi predlozi novih redova vožnje sa brojem strane na kojoj se nalazi određeni predlog novog reda vožnje.

Član 15

Stručna služba Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) obezbediće da sve predloge novih redova vožnje (komplete) dobiju svi prevoznici koji imaju registrovane i overene redove vožnje za tekući rok važenja reda vožnje i prevoznici koji imaju predloge novih redova vožnje.

Predlozi novih redova vožnje (kompleti) preuzimaju se u Udruženju za međumesni prevoz do 15. februara, a za međurepublički prevoz do 5. septembra tekuće godine.

Uz predloge novih redova vožnje dobija se i obrazac za davanje prigovora.

Oblik i sadržaj obrasca za davanje prigovora utvrđuje Grupacija.

Član 16

Prevoznik koji smatra da predlog novog reda vožnje ne ispunjava uslove u pogledu zaštitnih vremena u odnosu na njegov stari red vožnje ili nije urađen u skladu sa odredbom člana 13. stav 1, može podneti prigovor.

Pismeni prigovori na predloge novih redova vožnje podnose se komisiji Privredne komore Srbije nadležnoj za utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena (u daljem tekstu: komisija) za međumesni prevoz do 1. marta, a za međurepublički prevoz do 15. septembra tekuće godine.

Uz prigovore se dostavlja i stari red vožnje koji je registrovan i overen za tekući rok održavanja, a kojim se prigovara.

Neblagovremeno podneti i nepotpuni prigovori neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko na predlog novog reda vožnje nije stavljen prigovor smatraće se da ispunjava uslove u pogledu zaštitnih vremena.

Član 17

Stručna služba Udruženja će od ministarstva blagovremeno pribaviti podatke o redovima vožnje koji su brisani iz registra za međumesni prevoz do 1. februara, a za međurepublički prevoz do 25. avgusta tekuće godine i dostaviti ih svim prevoznicima zajedno sa kompletima predloga novih redova vožnje.

Podatke o redovima vožnje koji su brisani iz registra nakon 1. februara, odnosno 25. avgusta tekuće godine Stručna služba Udruženja će pribavljati od ministarstva i dostavljati komisiji do završetka njenog rada.

Član 18

Utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena za predloge novih redova vožnje vrši komisija.

Utvrđivanje ispunjavanja uslova iz stava 1. ovoga člana komisija vrši na osnovu prigovora koje su podneli zainteresovani prevoznici.

Komisija iz stava 1. ovog člana sastoji se od predsednika i tri člana.

Predsednik i članovi komisije imaju svoje zamenike.

Komisiju bira Upravni odbor Privredne komore Srbije na predlog Grupacije, na period od dve godine.

Posebno se biraju Komisija za međumesni prevoz i Komisija za međurepublički prevoz.

U komisiju se biraju stručna lica koja poznaju problematiku prevoza putnika u drumskom saobraćaju, a posebno planiranje i organizaciju linijskog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

Član 19

U radu komisije ne učestvuju članovi iz preduzeća čiji se predlog novog reda vožnje razmatra i iz preduzeća koja su dala prigovor na taj red vožnje.

Član 20

Komisija, pre početka razmatranja prigovora na predloge novih redova vožnje, odnosno utvrđivanja ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena, proverava ispravnost zahteva za utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena i ispravnost predloga novih redova vožnje.

Komisija neće razmatrati zahteve za utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena, koji nisu podneti u skladu sa odredbama člana 11. i člana 14. ovih opštih uslova prevoza.

Komisija neće utvrđivati ispunjavanje uslova u pogledu zaštitnih vremena za one predloge novih redova vožnje koji nisu urađeni u skladu sa odredbama člana 13. ovih opštih uslova prevoza, a koji utiču na proveru ispunjavanja uslova u pogledu “zaštitnih vremena”.

Zahtevi iz stava 2. ovog člana i predlozi novih redova vožnje iz stava 3. ovog člana biće odbačeni kao neispravni.

Član 21

Izveštaj o donetim odlukama sačinjava komisija za međumesni prevoz najkasnije do 25. marta a za međurepublički prevoz do 25. septembra tekuće godine.

Izveštaj komisije sadrži: naziv preduzeća koje je podnelo zahtev, naziv linije, naziv kooperanta (ukoliko ga ima), ukupan broj polazaka za svaku liniju i odluke komisije po svim polascima i prigovorima.

Izveštaj komisije je javan i sa njime će se zainteresovani prevoznici upoznati za međumesni prevoz do 1. aprila, a za međurepublički prevoz do 1. oktobra tekuće godine.

Član 22

Na izveštaj, odnosno odluke komisije zainteresovani prevoznik može uložiti pismenu žalbu Grupaciji, za međumesni prevoz do 10. aprila, a za međurepublički prevoz do 5. oktobra tekuće godine.

Pravo na žalbu ima podnosilac predloga novog reda vožnje koji nije prihvaćen od strane komisije i podnosilac prigovora na predlog novog reda vožnje ako taj prigovor nije prihvaćen od strane komisije.

Žalbe podnete nakon roka iz stava 1. ovog člana neće se uzeti u razmatranje.

Član 23

Podnosilac prigovora na predlog novog reda vožnje može povući svoj prigovor izjavom na memorandumu preduzeća overenom od strane odgovornog lica samo u slučaju da se prigovor odnosi na zaštitna vremena, najkasnije do sednice Grupacije na kojoj će se razmatrati žalbe uložene na izveštaj, odnosno odluku komisije.

Član 24

Žalbu uloženu na izveštaj, odnosno odluku komisije prethodno će razmotriti komisija i svoj stav po istoj dostaviti Grupaciji.

Grupacija će razmotriti izveštaj komisije, žalbe na izveštaj, stavove komisije po uloženim žalbama i doneti odluku o ispunjavanju uslova u pogledu zaštitnih vremena za sve predloge novih redova vožnje za međumesni prevoz najkasnije do 20. aprila a za međurepublički prevoz do 15. oktobra tekuće godine.

Na sednici Grupacije može učestvovati ovlašćeni predstavnik prevoznika čija se žalba razmatra.

Predstavnik prevoznika koji učestvuje u radu Grupacije mora imati pismeno ovlašćenje.

U toku sednice Grupacije ovlašćeni predstavnik prevoznika može odustati od uložene žalbe.

Odluka Grupacije je konačna.

Član 25

Izveštaj komisije dopunjen sa odlukama Grupacije potpisuje predsednik Grupacije i svi članovi koji su učestvovali u radu komisije.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana za međumesni prevoz dostavlja se ministarstvu do 30. aprila tekuće godine.

Izveštaj iz stava 1. za međurepublički prevoz dostavlja se Privrednoj komori Crne Gore do 20. oktobra tekuće godine.

Konačni izveštaj za međurepublički prevoz utvrđuje se na zajedničkom sastanku komisije i nadležnog organa Privredne komore Crne Gore, najkasnije do 25. oktobra tekuće godine.

Izveštaj iz stava 4. ovog člana potpisuju predsednici radnih tela iz obe republike.

Konačni izveštaj iz stava 5. ovog člana dostavlja se ministarstvu najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 26

Novi redovi vožnje za koje je komisija u izveštaju utvrdila da ispunjavaju uslove u pogledu zaštitnih vremena, a što je potvrđeno i od strane Grupacije overavaju se potpisima članova komisije u zasedanju i pečatom Udruženja.

Novi redovi vožnje za koje je komisija utvrdila da ne ispunjavaju uslove u pogledu zaštitnih vremena, a Grupacija je donela odluku da ispunjavaju uslove u pogledu zaštitnih vremena, overavaju se potpisom predsednika Grupacije i pečatom Udruženja.

Novi redovi vožnje iz st. 1. i 2. ovog člana uručuju se prevoznicima u Udruženju do 25. aprila tekuće godine za međumesni prevoz.

Novi redovi vožnje za međurepublički prevoz koji su ispunili propisane uslove u obe republike uručuju se prevoznicima u Udruženju do 30. oktobra tekuće godine.

Član 27

Stručna služba će blagovremeno pribaviti sve registrovane redove vožnje.

4. NAČIN I USLOVI PRIJEMA PUTNIKA U AUTOBUSIMA NA AUTOBUSKIM STANICAMA I AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA

Član 28

Prevoznik je dužan da pri polasku sa početne odnosno krajnje stanice odnosno stajališta postavi autobus najmanje 15 minuta ranije od vremena polaska utvrđenog redom vožnje.

Prijem i otprema putnika i prtljaga na stanicama vrši se samo na peronima stanica.

Postavljanje vozila treba izvršiti tako da se putnicima omogući bezbedno ulaženje i izlaženje u autobus sa peronske platforme.

Kod prolaska kroz stanicu, prevoznik je dužan da nakon ulaska u stanicu izvrši prijem i otpremu putnika i prtljaga kako je utvrđeno redom vožnje, bez ugrožavanja bezbednosti putnika i prtljaga, ne ometajući organizaciju rada autobuske stanice i drugih prevoznika.

Član 29

Prevoznik je dužan da prevoz obavlja sa tehnički ispravnim vozilom, koje mora biti čisto spolja i iznutra i prilagođeno uslovima prevoza na liniji.

U zimskom periodu vozilo mora biti zagrejano i opremljeno nužnom opremom za zimske uslove.

Vozno osoblje mora bita odmorno i sposobno za obavljanje bezbednog upravljanja motornim vozilom.

Član 30

Prevoznik je obavezan da u zavisnosti od mogućnosti – slobodnih mesta, na autobuskoj stanici primi sve putnike koji imaju kupljenu voznu kartu, kao i da izda potvrdu o prijemu prtljaga.

Prtljag se prevozi uz naknadu ako ugovorom o prevozu putnika nije drugačije utvrđeno.

Ručni prtljag se prevozi bez posebne naknade.

Potvrda o prevozu prtljaga mora da sadrži broj i vrstu koleta.

Ukoliko nakon prijema putnika sa kartama ima slobodnih mesta, prevoznik je dužan da primi i preostale putnike po redu prijave putnika.

Prevoznik ne može da vrši prijem i otpremu putnika i prtljaga izvan autobuske stanice i autobuskog stajališta.

Prevoznik može uskratiti dalji prevoz licu koje se u autobusu zatekne bez vozne karte.

Član 31

Putnik je dužan da prevozniku nadoknadi štetu nastalu usled svojstva ili stanja prtljaga, a prevoznik je dužan da putniku nadoknadi štetu, nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga.

Visina naknade štete, kao i pitanje odgovornosti utvrđuju se u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

Ukoliko putnik predaje prtljag čija je sadržina velike vrednosti, o tome je dužan da obavesti vozno osoblje, radi unošenja u potvrdu o prijemu prtljaga njegove procenjene vrednosti.

Za prevoz prtljaga iz stava 3. ovog člana, utvrđuje se posebna naknada.

Član 32

Prevoznik koji nije u mogućnosti da obavi prevoz prema registrovanom redu vožnje, dužan je da, najkasnije 30 minuta pre otpočinjanja prevoza, o tome obavesti autobuske stanice koje se nalaze u redu vožnje.

Član 33

Ukoliko se prevoz po registrovanom redu vožnje ne održi, autobuska stanica ili prevoznik, u zavisnosti ko je izvršio prodaju karte, dužan je da izvrši povraćaj cene karte u punom iznosu, ili da organizuje prevoz tih putnika shodno ugovoru između autobuske stanice i prevoznika, nosioca reda vožnje.

5. INFORMISANjE PUTNIKA

Član 34

Prevoznik je dužan da putnicima obezbedi pružanje svih informacija koje se odnose na

– red vožnje,

– cenu prevoza,

– posebne pogodnosti koje se putniku pružaju u toku vožnje,

– povlastice za prevoz određenih kategorija putnika,

– ulazak u autobus na dolazni peron sa naznakom linije sa koje dolazi,

– postavljanje autobusa na polazni peron (br. perona na koji se postavlja, linija na kojoj se vrši prevoz, vreme polaska i dr.) i druga obaveštenja u vezi sa prevozom.

Član 35

U cilju izvršavanja poslova prevoza preduzeće – prevoznik, organizuje službu informisanja, odnosno zaključuje ugovor sa autobuskim stanicama koje preuzimaju obavezu informisanja putnika preko svojih sredstava informisanja (razglasnih uređaja i drugih poslovnih poruka istaknutih na vidnom mestu).

Pored informacija koje se korisnicima usluga pružaju preko službi informisanja autobuskih stanica, prevoznici će organizovati službu informisanja u sopstvenom preduzeću, radi pružanja neophodnih informacija bitnih za određivanje izbora prevoznika od strane korisnika usluga.

6. POVLASTICE ZA PREVOZ PUTNIKA

Član 36

Vozne karte se izdaju svim putnicima pod jednakim uslovima.

Izuzetno, invalidi uživaoci vantarifnih povlastica, trudnice, majke sa malom decom do 6 godina i stara i iznemogla lica, imaju pravo uzimanja karte preko reda, kao i pravo na ukrcavanje, iskrcavanje i pružanje pomoći od strane voznog osoblja ovoj kategoriji putnika.

Vozna karta se ne može izdati niti se mogu primati na prevoz

– putnici oboleli od zaraznih bolesti,

– putnici u napitom stanju,

– putnici koji svojom odećom mogu oštetiti i uprljati unutrašnjost vozila,

– posmrtni ostaci,

– eksplozivi i eksplozivna sredstva,

– lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajuće, zarazne materije i organski peroksidi,

– životinje,

– predmeti sa kojima se može izvršiti povreda putnika ukoliko nisu propisno zaštićeni.

Član 37

Vrstu povlastica za korišćenje usluga prevoza, utvrđuje prevoznik, svojom odlukom ili nadležni državni organ, u skladu sa zakonom.

Korisnik povlastice dužan je da je pokaže prilikom kupovine vozne karte, odnosno voznom osoblju prilikom ulaska u vozilo.

7. PRELAZNE VOZNE KARTE

Član 38

Prelazna vozna karta u međumesnom i međurepubličkom prevozu je jedinstvena vozna karta koja se izdaje za prevoz na dve ili više linija jednog ili više prevoznika.

Prelazna karta se može izdati samo ako prelaz na sledeću liniju počinje na autobuskoj stanici.

Korišćenje prelaznih voznih karata obezbeđuje se zaključivanjem ugovora između prevoznika i autobuskih stanica.

Korisniku prelazne karte u slučaju štete, potpisnici ugovora solidarno nadoknađuju.

8. USKRAĆIVANjE PRAVA PREVOZA PUTNIKA I PRTLjAGA

Član 39

Vozno osoblje ima pravo da uskrati dalji prevoz putniku koji ne poseduje voznu kartu, putniku koji se dovede u stanje alkoholisanosti u toku vožnje, nedolično se ponaša prema drugim putnicima ili voznom osoblju, vređa ih i maltretira, ili na drugi način ugrožava bezbednost putnika, odnosno svojim ponašanjem i uznemiravanjem onemogućava vozno osoblje u nesmetanom radu i bezbednom upravljanju motornim vozilom, čime se ugrožavaju životi i imovina putnika, voznog osoblja i drugih učesnika u saobraćaju, nakon zaustavljanja vozila na mestu gde je to dozvoljeno.

Član 40

Vozno osoblje je obavezno da upozori putnika koji puši u autobusu da ugasi cigaretu, u skladu sa zakonskim propisima.

Ukoliko putnik odbije da to učini, vozno osoblje ima pravo da tom putniku uskrati dalji prevoz nakon zaustavljanja vozila na mestu gde je to dozvoljeno.

Član 41

U slučaju iz čl. 39. i 40. ukoliko vozno osoblje proceni da na bezbedan način ne može udaljiti putnika iz vozila, to će učiniti u prvoj autobuskoj stanici, o čemu će obavestiti radnika unutrašnjih poslova, radi pružanja asistencije, odnosno sačekaće sa polaskom do dolaska radnika MUP-a Srbije i udaljavanja putnika iz vozila.

O preduzetim radnjama, vozno osoblje će sačiniti zapisnik u kome će naznačiti razloge daljeg uskraćivanja prevoza putnika, opisati događaj i svojeručno ga potpisati uz pribavljanje potpisa jednog broja putnika, odgovornog radnika MUP-a Srbije i autobuske stanice.

Zapisnik po završetku vožnje, predaje se odgovornom radniku ovog preduzeća radi dokaza i korišćenja u daljim postupcima.

9. VRSTA NAKNADE I DOPLATE ZA POSEBNE USLUGE

Član 42

Prevoznik ima pravo da sa putnikom zaključi ugovorom o prevozu posebnu naknadu u slučaju veće od utvrđene cene prevoza u slučajevima

– kada putnik ukaže da prtljag koji predaje na prevoz, prelazi uobičajenu vrednost,

– kada vrši prevoz obolelih osoba koji nije suprotan članu 36, ukoliko prevoz te osobe zahteva korišćenje više sedišta, može prouzrokovati zaustavljanje i zadržavanje vozila duže od utvrđenog vremena u redu vožnje,

– ranjenih i invalidnih lica, čiji prevoz zahteva korišćenje više sedišta i posebnu negu od strane pratioca.

10. REŠAVANjE MEĐUSOBNIH SPOROVA

Član 43

Međusobne sporove, prevoznici će rešavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, kao nadležni organ za rešavanje spornih odnosa biće Stalni izbrani sud Privredne komore Srbije, ukoliko stranke pismenim putem ugovore nadležnost ovog suda.

Član 44

Sud časti Privredne komore Srbije, kada utvrdi da je ponašanje prevoznika suprotno dobrim poslovnim običajima, doneće odluku o brisanju iz Registra linije – polaska.

Protiv odluke Suda časti Komore, može se izjaviti prigovor Upravnom odboru Privredne komore Srbije, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Odluka Upravnog odbora Privredne komore Srbije je konačna i dostavlja se ministarstvu, radi brisanja iz Registra linija – polazaka, u roku od osam dana.

11. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45

Danom stupanja na snagu ovih opštih uslova prevoza, prestaju da važe Opšti uslovi prevoza u međumesnom i međurepubličkom drumskom prevozu putnika (“Službeni glasnik RS”, br. 21/96, 7/2000 i 47/2002).

Član 46

Opšti uslovi prevoza stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.